Ý nghĩa

Để triển khai thành công BIM, tổ chức cần phải thực hiện quá trình đánh giá chi tiết và toàn diện từ đó rút ra chiến lược, kế hoạch cụ thể dựa trên tình hình hiện tại của tổ chức về sử dụng và các mức độ trưởng thành của BIM để từng bước áp dụng một cách hiệu quả.

Đối với tình hình BIM vẫn chưa được phổ biến tại Việt Nam, việc đưa BIM thành một phần của doanh nghiệp gặp rất nhiều rào cản. Vì vậy, càng cần thiết có những đánh giá khách quan, cơ bản hơn để tiến trình áp dụng BIM trở nên dễ thực hiện.

Bộ công cụ hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp đánh giá được mức độ phù hợp triển khai áp dụng BIM dựa trên tình hình thực tế theo bốn yếu tố đại diện chính:

- Chính sách

- Quy trình

- Nhân lực

- Công nghệ

Bài viết liên quan