Kinh nghiệm quản lý

Hiển thị tất cả các bài viết thuộc danh mục Kinh nghiệm quản lý

Cần tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Xây dựng

Công tác chuyển đổi số của ngành Xây dựng đang giúp hoàn chỉnh các hệ thống thông tin phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và hướng tới cung cấp dịch vụ công thuận tiện cho người dân, doanh nghiệp. Trong thời gian qua, Bộ Xây dựng đã triển khai nhiều giải pháp trong đó có bổ sung, hoàn thiện cơ sở pháp lý, văn bản pháp luật nhằm thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực xây dựng.

Hiển thị 6 bài viết trong 1 — Trang 1